podmenu

Ing. Radim Dědic

Ing. Radim Dědic byl jmenován soudním znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, pohledávek, nehmotného majetku a cenných papírů,
Spr. č. 2790/2000.

Jmenovací dekret pro oceňování podniku

Jmenovací dekret pro oceňování pohledávek

Jmenovací dekret pro oceňování nehmotného majetku

Jmenovací dekret pro oceňování cenných papírů

Ing. Radim Dědic působí jako daňový poradce č. 2387 a správce konkurzních podstat.

Jmenovací dekret pro daňové poradenství

Jmenovací dekret pro správcovství konkurzních podstat