podmenu

Poslání společnosti

Poslání společnosti je vyjádřeno stručným mottem "Nacházet požadavky a naplnit je …" Zvolené motto disponuje výraznou symbolikou charakterizující naše základní podnikatelské úvahy.
"Nacházet požadavky …"
Symbol tržní orientace a marketingového způsobu řízení všech aktivit společnosti. Jako každý moderní a rozvíjející se podnik naše společnost pečlivě sleduje především potřeby a poptávku stávajících i potenciálních klientů, tyto podněty průběžně vyhodnocuje a závěry promítá do strategických a taktických úrovní řízení. Jedině tímto způsobem můžeme být připraveni na poskytnutí profesionálních poradenských služeb našim klientům v dynamicky a turbulentně se měnícím podnikatelském prostředí malých, středních a velkých podniků, kterým jsou naše služby určeny.
" … a naplnit je …"
Symbol výrazných schopností naší společnosti rychle, profesionálně a kvalitně reagovat na vnější podněty především v oblasti nabízených služeb, jejich strukturování a kompletaci. Nutným předpokladem pro rychlou a adekvátní reakci na měnící se potřeby klientů je náš bohatý vnitřní potenciál spočívající v oblasti znalostí, dovedností, zkušeností a lidských zdrojů (know-how), jehož řízení věnujeme neustálou pozornost.