podmenu

Politika a cíle jakosti

Společnost Value Consulting a.s. usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků co nejrychlejším uspokojováním jejich potřeb kvalitními službami. Pro naplnění této vize realizuje účinný a jednoduchý systém řízení jakosti.

Pro úspěšné udržování a zlepšování systému jakosti je stanovena následující politika jakosti :

1. Akciová společnost Value Consulting a.s. v maximálně možné míře soustřeďuje svá snažení na poskytování profesionálních služeb v oboru ekonomika - ceny a odhady podniků, jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků a závaznými právními předpisy.

Cílem je bezchybné zpracování a vyhotovení odborných znaleckých posudků.

2. Díky požadavku vysoké kvality našich služeb klademe velký důraz na všechna zboží a služby, jenž vstupují do naší služby a jsou s ní v přímé souvislosti.

Cílem je selekce optimálních dodavatelů s hodnocením minimálně
80 % bodů.

3. Věnujeme stálou péči zvyšování kvality, rozsahu a komfortu našich na míru šitých služeb poskytovaných našim klientům, klademe přitom značný důraz na zvyšování efektivnosti.

Cílem je získání vysokého kreditu v širokém povědomí potenciálních i stávajících zákazníků a udržení jejich přízně.

4. Za dobu profilování společnosti znalci nabyli určitého standardu, resp. potřebných vědomostí a znalostí, které se permanentně prohlubují na individuálních aspektech jednotlivých zakázek. Společnost případně vzniklé problémy řeší jednou z forem diskusních metod "brainstormingem", kdy podporuje skupinové tvořivé myšlení, jehož hlavním principem je uvádění nových netříděných nápadů a myšlenek formou volné diskuse na předem určené téma.

Cílem společnosti je zajištění přístupu k nejnovějším informacím v oboru prostřednictvím vnitropodnikových školení, pravidelného kontaktu se softwarovými databázemi - Profidata, Sofia a následně díky odborným periodikům - Soudní inženýrství, Poradenství, Euro, Ekonom, Finance a úvěr, Bulletin Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice, Hospodářské noviny.

5. S ohledem na úroveň a charakter námi poskytovaných služeb usilujeme o maximální objektivnost, nezaujatost, loajalitu a odbornou úroveň.

Cílem je budovat společnost plně srovnatelnou s nejúspěšnějšími evropskými profesně-poradenskými a znaleckými společnostmi.

6. Systém jakosti ověřujeme řádnými pravidelnými prověrkami.

Cílem je provést prověrky jakosti dle plánu a realizovat účinná opatření k nápravě v souladu s veškerými požadavky a termíny.

Za dosažení cílů jakosti odpovídá vedení společnosti.

Ing. Radim Dědic, Ph.D.
Statutární ředitel