podmenu

Etický kodex

Nezávislost
Při plnění úkolů si společnost Value Consulting a.s. musí strážit svou osobní a hospodářskou nezávislost. To platí jak při zastupování klienta, tak při překonávání rozporů mezi zájmy svými, klientovými a dalších zainteresovaných stran.
Osobní zodpovědnost
Společnost Value Consulting a.s. vykonává svoje aktivity na svou vlastní zodpovědnost. Je zodpovědná jak za výsledky práce své, tak za výsledky práce zaměstnanců, které jejím výkonem pověřila. Vznikne-li klientovi vadným plněním povinností společností nebo jejími zaměstnanci škoda, je mu ji tato povinna nahradit.
Pečlivost a svědomitost
Při výkonu povolání je třeba dodržovat platné právní i oborové předpisy. Tato zásada vyžaduje korektní jednání při výkonu profese, zvláště pak nevytváření rozhodnutí na základě pocitů a také starostlivé zacházení se svěřenými penězi a majetkovými hodnotami - cizí peněžité hodnoty musí být spravovány odděleně od vlastních. Před přijetím zakázky je třeba posoudit, je-li její důkladné a věcně správné splnění možné bez vzniku konfliktu zájmů. A není-li toto možné, je třeba zakázku odmítnout.
Mlčenlivost
Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na vše, co se společnost Value Consulting a.s. a její zaměstnanci dozvěděli při výkonu své profese nebo u příležitosti výkonu pracovní činnosti od svého klienta. K dodržení mlčenlivosti je třeba přimět především zaměstnance. Povinnost mlčenlivosti se týká i zákazu nepovolaného zhodnocování obchodních a podnikových tajemství.
Činnosti slučitelné a neslučitelné s výkonem profese
S vykonáváním ekonomického profesního poradenství a ostatních činností společnosti Value Consulting a.s. jsou slučitelné pouze ty činnosti, které neohrožují profesionální povinnosti.
Reklama
Inzeráty a jiné reklamní aktivity prováděné na základě národních legislativ musí odpovídat zákonným nebo jinak stanoveným ustanovením a praktickým nutnostem. Musí být legální, pravdivé a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Nesmí docházet k zavádějící inzerci a nepodložené kritice. Všechny projevy na veřejnosti musí svým obsahem a formou odpovídat obecnému náhledu na profesi.
Vztah ke kolegům
Ve vztahu k jiným konkurenčním subjektům je třeba zachovávat kolegiální chování. To platí obzvláště pro společné zastupování jednoho klienta a výměnu zakázek.
Poplatky
Neexistují-li žádné zákonné tarify, měl by mít klient před uzavřením smlouvy možnost seznámit se se zásadami výpočtu poplatků. Honorář musí být vypočten ve vztahu k významu práce a času, který byl jejímu výkonu věnován.
Další vzdělávání
Akciová společnost Value Consulting a.s. bude své zaměstnance vždy podporovat v dalším vzdělávání a poskytovat jim odpovídající možnosti v tomto směru.

Ing. Radim Dědic, Ph.D.
Statutární ředitel